Domus DuMus  

Basisgegevens:

 • Domus DuMus is de ‘beheerstichting’ van Onderduikersmuseum De Duikelaar te Nieuwlande,
  Datum oprichting: 31 december 2018

Domus DuMus registratiegegevens:

 • KvK-registratienummer: 73532215
  RSIN Fiscaal nummer: 8595.62.815
  IBAN: NL58RABO0342666061

 Contactgegevens:

Doelstelling:

 • Domus DuMus is conform de statutaire doelstelling belast met het eigendom, het beheer en de exploitatie van de huisvesting van Onderduikersmuseum De Duikelaar te Nieuwlande.
  Daartoe behoort ook de taak van verwerven van donaties en subsidies voor investeringen in instandhouding, onderhoud, modernisering en uitbreiding van de huisvesting.

 Bestuurssamenstelling:

 • Bert J. Ronhaar, voorzitter/secretaris
  Jan Smid, penningmeester
  Frank van Osch, lid

Belonigsbeleid:

 • Domus DuMus heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteiten: Domus DuMus

 • verhuurt het onroerend goed van het museum aan de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar tegen een exploitatiekosten dekkende vergoeding;
 • verwerft en beheert donaties, financiële bijdragen en subsidies ter dekking van de meerjarige investeringen in instandhouding, onderhoud, modernisering en uitbreiding van het onroerend goed, gericht op de transformatie van de huisvesting in een voormalig schoolgebouw naar een kwalitatief hoogwaardige huisvesting met aansprekende museale uitstraling behorend bij een museum van internationale betekenis;
 • treedt daartoe op als investeerder en opdrachtgever en voert daartoe een actief beleid.

Beheer en besteding van het vermogen:

 • Conform de statuten berust de verantwoordelijkheid voor het beheer en de besteding van het vermogen van Domus DuMus bij het bestuur. Het bestuur maakt jaarlijks een financieel jaarverslag op van inkomsten, exploitatie- en investeringsuitgaven, verlies -en winstrekening en balans alsmede  een verantwoording van de besteding van projectsubsidies, donaties en financiële bijdragen
  Opgebouwde reserves worden aangewend voor toekomstige investeringen in het onroerend  goed van Onderduikersmuseum De Duikelaar of komen anderszins ten gunste van dit museum.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • Het beleidsplan van DomusDumus voor de jaren 2021- 2025 omvat in hoofdlijnen hetgeen hierboven is vermeld m.b.t. de doelstelling, activiteiten, beheer en besteding van het vermogen en het beloningsbeleid.
  Het beleidsplan van Domus DuMus als beheerstichting richt zich op het ondersteunen en faciliteren van de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar bij het realiseren van de overkoepelende  museaal inhoudelijke beleidsdoelstellingen van het onderduikersmuseum.Voor de investeringen in instandhouding, onderhoud en vooral modernisering en uitbreiding van het onroerend goed van het museum is voor de jaren 2021-2025 vooralsnog een bedrag begroot van ca €350.000,- waarvan ca €200.000,- voor de eerste fase van de moderniseringsplannen in de jaren 2021 en 2022 (face lift entree, verdubbeling expositiewanden, vernieuwing vloeren expositieruimtes, aanleg systeemplafonds met museale systeemverlichting, renovatie toiletgroep, aanleg pantry enz).

Nieuwlande, 1 mei 2021