Steunstichting Domus DuMus  

Basisgegevens:

De Steunstichting Domus DuMus is als ‘steunstichting’ statutair verbonden met het Onderduikersmuseum de Duikelaar te Nieuwlande.

Datum oprichting: 31 december 2018

Domus DuMus registratiegegevens:

KvK-registratienummer: 73532215

RSIN Fiscaal nummer: 8595.62.815

IBAN: NL58RABO0342666061

Registratie als Culturele ANBI is aangevraagd

 

Contactgegevens:

Post- en vestigingsadres: Julianalaan 3, 7918AH Nieuwlande

E-mail: domusdumus@museumnieuwlande.nl

ronhaarbert@hotmail.com

T: 0524-222149

M: 0630959031

Website: www.museumnieuwlande.nl (pagina Domus DuMus)

www.domusdumus.nl (in aanbouw)

 

Doelstelling:

De Steunstichting Domus DuMus is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is conform de statutaire doelstelling belast met

“het behouden en uitdragen van het unieke cultureel erfgoed van de geschiedenis van de onderduik aan joden en het verzet in WO-2 in Nieuwlande en omstreken, Drenthe, door het materieel en financieel ondersteunen van de stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar te Nieuwlande en het daartoe verwerven en beheren van subsidies en donaties, uitsluitend gericht op de instandhouding, het faciliteren en verbeteren van de museale infrastructuur, inrichting van het Onderduikersmuseum de Duikelaar, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

 

Bestuurssamenstelling:

Bert J. Ronhaar, voorzitter/secretaris

Jan Smid, penningmeester

Frank van Osch, lid

Beloningsbeleid:

Domus DuMus heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

 

Activiteiten:

De Steunstichting Domus DuMus

  • verwerft en beheert donaties, financiële bijdragen en subsidies voor de bekostiging van
  1. de instandhouding, onderhoud, modernisering en uitbreiding van de museale infrastructuur waaronder de transformatie van de huisvesting in een voormalig schoolgebouw naar een kwalitatief hoogwaardige huisvesting en inrichting met aansprekende museale uitstraling, behorend bij een museum van internationale betekenis;
  2. professionalisering en intensivering van marketing- en communicatie-instrumenten;
  3. ontwikkeling van innovatieve en interactieve educatieprogramma’s voor kinderen en informatie- en kennisoverdracht aan ‘bezoekers op afstand’;
  • voert daartoe een actief wervingsbeleid;
  • werkt daartoe intensief samen met bestuur en vrijwilligers van de Stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar;
  • treedt daartoe waar nodig op als opdrachtgever;
  • wordt daarbij geadviseerd door externe deskundigen en een Raad van Advies.

Beheer en besteding van het vermogen:

Conform de statuten berust de verantwoordelijkheid voor het beheer en de besteding van het vermogen van de Steunstichting Domus DuMus bij het bestuur. Het bestuur maakt jaarlijks een financieel jaarverslag op van inkomsten, exploitatie- en investeringsuitgaven, verlies -en winstrekening en balans alsmede  een verantwoording van de besteding van projectsubsidies, donaties en financiële bijdragen.

Opgebouwde reserves worden aangewend voor toekomstige investeringen in de museale infrastructuur van Onderduikersmuseum De Duikelaar of komen anderszins ten gunste van dit museum.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het beleidsplan van Steunstichting Domus DuMus voor de jaren 2021- 22025 omvat in hoofdlijnen hetgeen hierboven is vermeld m.b.t. de doelstelling, activiteiten, beheer en besteding van het vermogen m.b.t. het realiseren van de overkoepelende  museaal inhoudelijke beleidsdoelstellingen van het Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande.

Voor de investeringen in instandhouding, onderhoud en vooral modernisering en uitbreiding van het onroerend goed van het museum is voor de jaren 2021-2025 vooralsnog een bedrag begroot van ca €350.000,- Hiervan is ca €115.000,- bestemd voor de eerste fase van de moderniseringsplannen in de jaren 2021 tot 2023 (face lift entree, verdubbeling expositiewanden, vernieuwing vloeren expositieruimtes, vernieuwing plafonds met museale systeemverlichting, renovatie toiletgroep, aanleg pantry enz. ).

Voor de professionalisering van marketing, communicatie, educatie en kennisoverdracht in 2021 tot 2023 heeft Domus DuMus  €30.000 uitgetrokken.

Nieuwlande, 1 oktober 2021