Museum Nieuwlande

Onderduikersmuseum
Nieuwlande

Header_museum_nieuwlande

                                                                      

Steunstichting Domus DuMus

U kunt uw subsidie, sponsorbijdrage, donatie of legaat voor het Onderduikersmuseum ook ten goede laten komen van de “Steunstichting Domus DuMus“ van Onderduikersmuseum de Duikelaar.

 

Basisgegevens:

Datum oprichting: 31 december 2018

KvK-registratienummer: 73532215

RSIN Fiscaal nummer: 8595.62.815, Culturele ANBI

IBAN: NL58RABO0342666061

 

Contactgegevens:

Post- en vestigingsadres: Julianalaan 3, 7918AH Nieuwlande

E-mail: ronhaarbert@hotmail.com

T: 0524-222149 

M:0630959031

Website: www.museumnieuwlande.nl (pagina Domus DuMus)

 

Doelstelling:

De Steunstichting Domus DuMus is conform de statutaire doelstelling belast met het eigendom en beheer van de huisvesting van Onderduikersmuseum De Duikelaar te Nieuwlande en het verwerven van donaties en subsidies voor investeringen in de instandhouding van het museum. 

 

Bestuurssamenstelling:

Bert J. Ronhaar, voorzitter

Jan Smid, penningmeester

Frank van Osch, secretaris

 

Activiteiten:

Domus DuMus

  • Draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige huisvesting van het museum met een aansprekende museale uitstraling behorend bij een museum van internationale betekenis;
  • verhuurt het museumgebouw aan de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar tegen een exploitatiekosten dekkende vergoeding;
  • verwerft en beheert donaties, financiële bijdragen en subsidies voor meerjarige investeringen in instandhouding, onderhoud, verbouw, modernisering, uitbreiding en professionalisering van het museum;
  • treedt daartoe op als investeerder en (mede-)opdrachtgever en voert daartoe een actief beleid.

 

Beheer en besteding van het vermogen:

Conform de statuten berust de verantwoordelijkheid voor het beheer en de besteding van het vermogen van Domus DuMus bij het bestuur. Het bestuur maakt jaarlijks een financieel jaarverslag op van inkomsten, exploitatie- en investeringsuitgaven, verlies -en winstrekening en balans alsmede  een verantwoording van de besteding van projectsubsidies, donaties en financiële bijdragen.

Opgebouwde reserves worden aangewend voor toekomstige investeringen in het onroerend  goed van Onderduikersmuseum De Duikelaar of komen anderszins ten gunste van dit museum.

Domus DuMus heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het beleidsplan van de Steunstichting DomusDumus voor de jaren 2021- 22025 omvat in hoofdlijnen hetgeen hierboven is vermeld m.b.t. de doelstelling, activiteiten, beheer en besteding van het vermogen en het beloningsbeleid.

Het beleidsplan richt zich op het ondersteunen en faciliteren van de Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar bij het realiseren van de overkoepelende  museaal inhoudelijke beleidsdoelstellingen van het Onderduikersmuseum, zoals vermeld in haar beleidsplan.

Voor de investeringen in instandhouding, onderhoud en vooral modernisering en uitbreiding van het onroerend goed en de professionalisering van de museale functies is voor de jaren 2021-2025 vooralsnog een bedrag begroot van ca €350.000,-. Hiervan gaat ca €200.000,- naar de eerste fase van de moderniseringsplannen in de jaren 2021 t/m 2024. De investeringen zijn onder meer gericht op een moderne museale uitstraling, verdubbeling expositiecapaciteit, aanleg systeemplafonds met museale systeemverlichting, renovatie toiletgroep, aanleg pantry en de modernisering, professionalisering en digitalisering van de collecties, marketing&communicatie en educatie&kennisoverdracht.

 

De investeringen in onderhoud en modernisering van het museum door de Steunstichting worden mede mogelijk gemaakt door substantiële subsidies van Leader Zuidwest Drenthe (Provincie Drenthe en het Landbouwfonds van de Europese Commissie), het Vfonds, het Cultuurfonds en talloze giften en bijdragen van particulieren en bedrijfsleven.

Verantwoording

Klik voor de meest recente financiële verantwoording op <Domus DuMus jaarverslag 2022>